Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INKUS Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Heyki 19-22; 70-631 Szczecin.

2. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, czyli:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom realizującycm usługi dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego INKUS Sp. z o.o.

4. Dane osobowe wykorzystane w celu realizacji umowy, będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by zrealizować usługę lub umowę.

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.